سامانه های بودجه، تشکیلات وتحول اداری

سامانه های بودجه، تشکیلات وتحول اداری


پورتال مدیریت بودجه

سامانه های بودجه، تشکیلات وتحول اداری

 

 مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری Budget.scu.ac.ir

سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

۱۹۲,۱۶۸.۱۶۸.۳۳

سامانه های یکپارچه آموزش کارکنان دانشگاه

Idea.scu.ac.ir   یا  ۱۹۲,۱۶۸.۱۶۸.۶۱

سامانه فراگیران آموزش

Idea.scu.ac.ir

یادگیری الکترونیکی

http://idea.scu.ac.ir/IdeaLMS