دوره های غیرحضوری مدیریت استرس و مبارزه با پولشویی

دوره های غیرحضوری مدیریت استرس و مبارزه با پولشویی


آموزش کارکنان دانشگاه

دوره های غیرحضوری مدیریت استرس و مبارزه با پولشویی

 

اولین دوره ها ی مدیریت استرس و مبارزه با پولشویی ویژه کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود.

اولین دوره مدیریت استرس (یکی از مهارت‌های ده‌گانه زندگی) و مبارزه با پولشویی از سوی مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری برگزارمی گردد.

دوره های آموزشی غیرحضوری با عنوان های " مدیریت استرس"(6ساعت) و " مبارزه با پولشویی" (6ساعت) در حال برنامه ریزی و اجرا می باشد. همکاران محترم در صورت تمایل، نسبت به انجام فرایندهای آموزشی دوره های مذکور شامل مطالعه محتوای آموزشی و آزمون الکترونیکی اقدام نمایند. ضمنا رعایت زمان بندی دوره الزامی است و پس از آن دوره مذکور از دسترس خارج می شود.

موارد قابل ذکر:

* تاریخ شروع دوره 1399/07/19 تا 1399/08/19 

نمره قبولی 60 

تکرار شرکت در آزمون 5 مرتبه **  آخرین نمره آزمون در گواهینامه ثبت می شود**

 *سامانه مورد نیاز: یادگیری الکترونیکی : http://idea.scu.ac.ir/IdeaLMS

*   آزمون الکترونیکی از تاریخ 1399/07/19  تا 1399/08/19 

صدور گواهینامه دوره پس از پایان دوره (99/8/20 سامانه فراگیر آموزش) 

  آموزش کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز