دوره های در حال اجرا برای آموزش کارکنان (تمدید مجدد)

دوره های در حال اجرا برای آموزش کارکنان (تمدید مجدد)


آموزش کارکنان دانشگاه. آخرین مهلت شرکت در دوره 1399/07/30

دوره های در حال اجرا برای آموزش کارکنان (تمدید مجدد)

 کلاس های در حال اجرا عمومی و تخصصی

 عمومی :  کووید 19

آیین نگارش و مکاتبات اداری

اخلاق حرفه ای

  • دوره در حال اجرای تخصصی :                 آشنایی با قانون محاسبات عمومی کشور

 آخرین مهلت شرکت دردوره های عمومی   1399/07/30

دوره در حال اجرای تخصصی : آشنایی با قانون محاسبات عمومی کشور

ادرس سامانه آموزش کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز  idea.scu.ac.ir   سامانه مورد نیاز سامانه یادگیری الکترونیکی