دوره های در حال اجرا آموزش کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره های در حال اجرا آموزش کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز


آموزش کارکنان دانشگاه

دوره های در حال اجرا آموزش کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

        دوره های در حال اجرا آموزش کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

ردیف عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان  سامانه یادگیری الکترونیکی ارزیابی دوره توسط فراگیر سامانه فراگیرآموزش
۱ کووید ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰7/۳0  یادگیری الکترونیکی  ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ فراگیر آموزش 
۲ آیین نگارش و مکاتبات اداری ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰7/۳0  یادگیری الکترونیکی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰  فراگیر آموزش
۳ اخلاق حرفه ای  ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰7/۳0 یادگیری الکترونیکی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ فراگیر آموزش
4 قانون محاسابات عمومی کشور(تخصصی) 1399/07/01 1399/07/30 یادگیری الکترونیکی 1399/07/05 فراگیر آموزش
5 مدیریت استرس 1399/07/19 1399/08/19 یادگیری الکترونیکی 1399/0/7/23 فراگیر آموزش
6  مبارزه با پولشویی 1399/07/19 1399/08/19 یادگیری الکترونیکی 1399/07/23 فراگیر آموزش

        لینک های ورود به هر بخش را کیلک نمایید