دوره تخصصی شغلی با عنوان آشنایی با قانون محاسبات عمومی کشور

دوره تخصصی شغلی با عنوان آشنایی با قانون محاسبات عمومی کشور


آموزش کارکنان دانشگاه

دوره تخصصی شغلی با عنوان آشنایی با قانون محاسبات عمومی کشور


قابل توجه کارشناسان محترم  واحدهای مدیریت مالی، بودجه و امور قرار داد ها


دوره تخصصی شغلی " قانون محاسبات  عمومی کشور"  برای عناوین شغلی  مدیریت مالی ، بودجه و امور قرارداد ها از تاریخ 1399/07/01 لغایت  1399/07/30 در حال برگزاری می باشد. کارشناسان محترم در این تاریخ ها به سامانه مراجعه و نسبت به طی فرایندهای آموزشی اقدام نمایند
موارد قابل ذکر:
جزوه ها ارسال شده است-  نمره قبولی 60 - تعداد شرکت در آزمون 5 مرتبه رعایت ترتیب مطالعه محتوای آموزشی شرکت در آزمون الکترونیکی الزامی می باشد. سامانه مورد نیاز : سامانه الکترونیکی Idea.scu.ac.ir/IdeaLMS