کارشناس مسئول تشکیلات

نام و نام خانوادگی : آذرصفی خانی  
عنوا ن پست:کارشناس مسئول تشکیلات و روشها

سوابق تحصیلی

مقطع و رشته تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

لیسانس علوم اقتصادی ازدانشگاه  اصفهان

1379

فوق لیسانس علوم اقتصادی  از  دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و فناوری

1387

سوابق شغلی

سمت

 تاریخ

کارشناس برنامه ریزی

1382 الی 1389

کارشناس مسئول تشکیلات و روشها

1390

 

شرح وظایف محوله 
1     انجام امور مربوط به تشکیلات تفصیلی دانشگاه. 
2  انجام امور مربوط به تغییر نمودار سازمانی دانشگاه شهیدچمران و پیگیریهای لازم. 
3    بررسی و انجام امور مربوط به تشکیلات ایجاد واحدهای جدید در دانشگاه .
4    بررسی و انجام امور لازم برای تغییرپست افراد متقاضی تغییرپست وهماهنگی های لازم با امور اداری.
5  انجام امور مربوط به هیات اجرایی و هما هنگی های لازم با اموراداری.
6  تهیه و تنظیم صورتجلسات هیات اجرایی. 
7  انجام امور مربوط به تدوین و تهیه بودجه اسمی. 
8  تهیه آمار و اطلاعات و سایر گزارشهای لازم.
9  انجام امور مربوط به پرتال مدیریت بودجه ، تشکیلات و تحول اداری .

تلفن تماس:2268