گروه تحول اداری و بهره وری

کارشناس مسئول تحول اداری و بهره وری

 نام و نام خانوادگی : سید حسین درمراد
عنوا ن پست: کارشناس مسئول تحول اداری و بهره وری

سوابق تحصیلی

       مقطع و رشته تحصیلی

   تاریخ  اخذ مدرک

          لیسانس  آمار

             1379

      فوق لیسانس  اقتصاد

             1389

سوابق شغلی

           سمت 

                         تاریخ

کارشناس آمار موضوعی

1381 الی 1389

کارشناس مسئول تحول اداری و بهره وری

1390

 

  شرح وظایف محوله 

1  تهیه تخصیص های سالانه واحدهای دانشگاه و ارائه آن به واحدهای ذیربط.

2  تنظیم بودجه اسمی و ارائه آن به مدیریت امور مالی.  

3  تهیه آمار، اطلاعات و گزارشات مورد نیاز.

4  تهیه گزارش عملکرد اعتبارات هزینه ای و تهیه جداول آماری مورد نیاز.

5 تهیه و تنظیم دستورجلسه هیات امناء و کمیسیون دائمی.

6  تهیه صورتجلسه هیات امناء و کمیسیون های دائمی.

7  پیگیری لازم درخصوص تامین اعتبار پاداش بازنشستگی بازنشستگان.

8  بررسی و ارائه راهکارهای عملی در جهت افزایش بهره وری در دانشگاه .

 تلفن تماس:2268