معاون

نام و نام خانوادگی : روشنک چهرازی

عنوا ن پست:  معاون

 

سوابق تحصیلی

مقطع و رشته تحصیلی تاریخ اخذ مدرک
لیسانس حسابداری 1368
فوق لیسانس مدیریت دولتی 1382

 

 

سوابق شغلی

سمت تاریخ
کارشناس بودجه   1368 الی 1381
کارشناس مسئول بودجه   1381 الی 1387
رئیس گروه بودجه   1387 تا 1396
معاون بودجه   1397

 

شرح وظایف محوله

  1. تهیه بودجه پیشنهادی و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز از طریق سامانه لایحه بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
  2. تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی و اصلاحیه های آن از طریق سامانه بودجه تفصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
  3. تهیه گزارش عملکرد اعتبارات هزینه ای و تهیه جداول آماری مورد نیاز.
  4. تهیه گزارشات سالانه مربوط به مقایسه اعتبارات دانشگاه ها و ارزیابی وضعیت دانشگاه شهیدچمران در بین مراکز آموزش عالی هم تراز

تلفن تماس :2397