مسئول دفتر



نام و نام خانوادگی : پروین باقری
عنوا ن پست: مسئول امور دفتری و بایگانی

سوابق تحصیلی و  شغلی 

مقطع و رشته تحصیلی: دیپلم تجربی (بهداشت محیط)  

تاریخ اخذ مدرک: 1358

مسئول امور دفتری و بایگانی

 سال 1373

 

 شرح وظایف محوله

1  تفکیک و توزیع نامه ها و گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه از طریق سیستم .
2   انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن بخشنامه ها و سایر اسناد و مدارک. 
3   ابلاغ دستورات صادره از مدیر به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه .
4   پاسخگویی به مراجعین وراهنمایی آنها درصورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام درخواست متقاضیان .
5  پاسخگویی به تلفن و دادن ارتباط با مدیر و کارشناسان واحد. 
6  ارائه سوابق و مصوبات قبلی مربوط به مسائل و موضوعات ارجاعی به دبیرخانه

تلفن تماس: 2267