نمایشگر یک مطلب

 

 

نام و نام خانوادگی : غلامعباس طلوعیان

سمت : مدیر بودجه و تشکیلات و تحول اداری

            

سوابق تحصیلی و فعالیتهای اجرایی:

آقای غلامعباس طلوعیان پس از اخذ مدرک دیپلم برای ادامه تحصیل در سال 1365 وارد دانشگاه علامه طباطبایی تهران شدند و موفق به اخذ مدرک  لیسانس اقتصاد بازرگانی در سال 1369 شدند. ایشان پس از اتمام تحصیلات خود در سال 1370 وارد جهاد سازندگی استان خوزستان شدند و تا سال 1373 به عنوان مدیر طرح و برنامه و پشتیبانی در آنجا مشغول به خدمت بودند . ایشان  درسال 1373 به عنوان کارشناس برنامه و بودجه به استخدام  دانشگاه شهید چمران اهواز درآمدند و در سال 1382 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت گردیده و از بدو ورود تاکنون سمت های ذیل را دارا بوده اند:

 

 کارشناس برنامه و بودجه بمدت 7 سال از سال 1374 الی 1381

 معاون بودجه و تشکیلات و تحول اداری به مدت 5 سال از سال 1382 الی 1387

 مدیر بودجه  و تشکیلات و تحول اداری به مدت 2 سال از سال 1387 الی 1388

 مدیر امور مالی به مدت  1 سال در سال 1389

 مدیر بودجه و تشکیلات و تحول اداری از سال 1390 تا سال93

معاون بودجه و تشکیلات و تحول اداری به مدت 2 سال از سال 1393 الی 1395

مدیر بودجه و تشکیلات و تحول اداری از دی ماه سال 1395 

 

 

نام و نام خانوادگی : غلامعباس طلوعیان

سمت : مدیر بودجه و تشکیلات و تحول اداری

            

سوابق تحصیلی و فعالیتهای اجرایی:

آقای غلامعباس طلوعیان پس از اخذ مدرک دیپلم برای ادامه تحصیل در سال 1365 وارد دانشگاه علامه طباطبایی تهران شدند و موفق به اخذ مدرک  لیسانس اقتصاد بازرگانی در سال 1369 شدند. ایشان پس از اتمام تحصیلات خود در سال 1370 وارد جهاد سازندگی استان خوزستان شدند و تا سال 1373 به عنوان مدیر طرح و برنامه و پشتیبانی در آنجا مشغول به خدمت بودند . ایشان  درسال 1373 به عنوان کارشناس برنامه و بودجه به استخدام  دانشگاه شهید چمران اهواز درآمدند و در سال 1382 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت گردیده و از بدو ورود تاکنون سمت های ذیل را دارا بوده اند:

 

 کارشناس برنامه و بودجه بمدت 7 سال از سال 1374 الی 1381

 معاون بودجه و تشکیلات و تحول اداری به مدت 5 سال از سال 1382 الی 1387

 مدیر بودجه  و تشکیلات و تحول اداری به مدت 2 سال از سال 1387 الی 1388

 مدیر امور مالی به مدت  1 سال در سال 1389

 مدیر بودجه و تشکیلات و تحول اداری از سال 1390 تا سال93

معاون بودجه و تشکیلات و تحول اداری به مدت 2 سال از سال 1393 الی 1395

مدیر بودجه و تشکیلات و تحول اداری از دی ماه سال 1395