گروه بودجه

کارشناس مسئول بودجه

نام و نام خانوادگی : بابک پژوهان 
عنوا ن پست:  رئیس گروه بودجه

سوابق تحصیلی

مقطع و رشته تحصیلی تاریخ اخذ مدرک
لیسانس مدیریت بازرگانی 1379
فوق لیسانس مدیریت دولتی 1389

 

ابق شغلی

سمت تاریخ
کارشناس بودجه   1382 الی 1390
کارشناس مسئول بودجه   1390 الی ۱۳96
رئیس گروه بودجه  1397

 

 

شرح وظایف محوله  
 

تهیه و تنظیم موافقتنامه های بودجه تملک داراییهای سرمایه ای در قالب فعالیتها و برنامه های مصوب با توجه به نظام بودجه ریزی و شاخص مند کردن اعتبارات عمرانی.

 تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی دانشگاه در بخش اعتبارات عمرانی.

ابلاغ بودجه مصوب و تخصیص اعتبار به واحدهای آموزشی و کمک آموزشی.

 پیگیری تکمیل پروژه های نیمه تمام آموزشی ،کمک آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و ورزشی از طریق کمک های وزارتخانه متبوع.

احصاء مطالعه و بررسی گزارش عملکرد فعالیتهای بودجه تملک داراییهای سرمایه ای از مجریان فعالیتها و بررسی پیشرفت فیزیکی – ریالی با توجه به برنامه عملیات پیش بینی شده پروژه.

اخذ تخصیص اعتبارات بودجه تملک داراییهای سرمایه ای از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

حضور در جلسات ارزیابی فعالیتهای عمرانی با دستگاههای نظارتی استان.

اعمال کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد فعالیتهای عمرانی.

ارائه بودجه پیشنهادی سالانه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با توجه به پتانسیلها و اهداف تدوین شده در برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتمایی،و فرهنگی و شرکت در جلسات و دفاعیه بودجه.

پیگیری و اقدام لازم در رابطه با اخذ و توزیع اعتبارات ردیف های متفرقه دانشگاه.

 تلفیق و تطبیق فعالیتها با فصول هزینه ای و موافقت نامه های مبادله شده از نظر اعتباری و شرح موافقتنامه.

اخذ گزارش عملکرد و ارائه گزارش تطبیقی عملکردها و اعتبارات به صورت ادواری به مقامات ذیصلاح.

 بازدید از واحدهای دانشگاه به منظور بررسی عملکرد اعتبارات طرحهای عمرانی.

 انجام مطالعات مربوط به مبانی قانونی اهداف ،تکالیف،و برنامه های سازمان به منظور برنامه ریزی و ساماندهی منابع اعتباری.

                                                                                                                                                                                                                  تلفن تماس : 2270