سامانه های آموزش کارکنان

 

                        

 

               سامانه یکپارچه آموزش کارکنان                                                                

idea.scu.ac.ir

 

 سامانه فراگیر آموزش   

http://idea.scu.ac.ir/IdeaSystem

 

یادگیری الکترونیکی   

 

idea.scu.ac.ir/IdeaLMS