تماس با ما آموزش کارکنان دانشگاه

 

 اهواز - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشگاه شهید چمران- مدیریت بودجه و تشکیلات و تحول اداری- آموزش کارکنان

 شماره مستقیم   :  06133332039

شماره داخلی 2269