راهنمای سامانه های آموزش کارکنان دانشگاه

راهنمای سامانه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای سامانه یادگیری الکترونیکی و آزمون الکترونیکی دانلود (1,051.5k)

راهنمای دوره های کارکنان

راهنمای دوره ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمایی دوره های آیین نگارش و اخلاق حرفه ای دانلود (129.3k)