رابطین آموزشی کارکنان دانشگاه

  لیست زیر افراد منتخب رابطین معاونت ها و دانشکده می باشد.

  

ردیف

 واحد سازمانی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ردیف

 واحد سازمانی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس
  ی            
               
               
               
               
               
               
               
               

وظابف رابطین آموزشی: