دوره های در حال اجرا

 دوره های در حال اجرا آموزش کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

ردیف عنوان دوره ناریخ شروع تاریخ پایان  سامانه یادگیری الکترونیکی ارزیابی دوره توسط فراگیر سامانه فراگیرآموزش
1 کووید 19 1399/05/15 1399/07/30  یادگیری الکترونیکی 1399/05/26 فراگیر آموزش 
2 آیین نگارش و مکاتبات اداری 1399/06/01 1399/07/30  یادگیری الکترونیکی 1399/06/10  فراگیر آموزش
3 اخلاق حرفه ای  1399/06/01 1399/07/30 یادگیری الکترونیکی 1399/06/10 فراگیر آموزش
4 آشنایی با قانون محاسبات عمومی کشور 1399/07/01 1399/07/30 یادگیری الکترونیکی 1399/07/05 فراگیر آموزش
5 مدیریت استرس 1399/07/19 1399/08/19 یادگیری الکترونیکی 1399/07/23 فراگیر اموزش
6 مبارزه با پولشویی 1399/07/19 1399/08/19 یادگیری الکترونیکی 1399/07/23 فراگیر اموزش

 

کووید 19 - آیین نگارش و مکاتبات اداری - اخلاق حرفه ای - مدیریت استرس - مبارزه با پولشویی دوره عمومی برای تمام کارکنان می باشد.

دوره آشنایی با قانون محاسبات عمومی کشور دوره  شغلی تخصصی  واحد های مدیریت مالی، بودجه و امور قرار داده ها می باشد.