گروه بودجه

بودجه جاری

 

 

نام و نام خانوادگی : مرجان زادنهال

عنوا ن پست: کاردان بودجه

سوابق تحصیلی و  شغلی

مقطع و رشته تحصیلی: فوق دیپلم مدیریت مالی

تاریخ اخذ مدرک: 1382

 متصدی امور دفتری و بایگانی

از سال 1372 الی 1383

کاردان بودجه

1384

 

 

شرح وظایف محوله

دسته بندی احکام پرسنلی

تهیه فرمهای مربوط به بودجه اسمی و تفصیلی

تهیه دستور جلسات هیات امناء

تهیه نمودار و آمار مورد نیاز

همکاری با مسئولین امر در تنظیم و پسشنهاد بودجه دستگاه

 

تلفن تماس: 2267