تقویم آموزش کارکنان ۱۳۹۹

    

عنوان دوره  تاریخ شروع           تاریخ پایان            نوع دوره            تخصصی شغلی  ساعت        نحوه آموزش          

آشنایی با ویروس کرونا

1399/05/15 1399/06/31 عمومی   4  الکترونیکی

آیین نگارش و مکاتبات اداری 

1399/06/01 1399/06/31 عمومی   8  الکترونیکی

اخلاق حرفه ای 

1399/06/01 1399/06/31 عمومی   8 الکترونیکی

آشنایی با قانون محاسبات عمومی کشور

1399/07/1 1399/07/30  تخصصی شغلی امور مالی- بودجه-امور قراردادها 8 الکترونیکی

مبارزه با پولشویی

1399/07/19 1399/08/19 عمومی   6 الکترونیکی

مدیریت استرس

1399/07/19 1399/07/19 عمومی   6 الکترونیکی
کار تیمی در انتظار زمان بندی   عمومی    8 الکترونیکی
 پدافند غیر عامل در انتظار زمان بندی    عمومی  مخصوص کارکنانی که در پایان سال 1398 این دوره را نگذانیده اند 12 الکترونیکی