دفترچه تلفن

ارتباط با ما

 

اهواز- میدان دانشگاه- دانشگاه شهید چمران اهواز- سازمان مرکزی- طبقۀ سوم- دفتر مدیریت طرح و برنامه

تلفن مدیریت: 3332039

دورنگار مدیریت: 3333652